Rendes Tagságú belépési nyilatkozat (pdf)

Kivonat a Móricz János Kulturális Egyesület Alapszabályából


V. AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE:

V.1. A tagsági viszony keletkezése:
Az Egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes.
Az Egyesület tagjainak felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. Az egyesületnek csak a 18. életévét betöltött természetes személy lehet a tagja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. A tag felvételének kérdésében az elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal határoz. Az elnökség tagfelvételt megtagadó határozata ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni a tagfelvételt megtagadó határozat kézhezvételtől számított 30 napon belül.

V.2. Az Egyesület elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.


V.4.    Tagsági viszony megszűnik:
-    ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik,
-        egyoldalú írásbeli nyilatkozat alapján történő kilépéssel, mely nyilatkozatot a kilépő tagnak az elnökség felé be kell jelenteni. A kilépés az elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos,
-        törléssel, ha a tag a lejárt esedékességű tagdíját írásbeli felszólítás ellenére sem fizette be a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül,
Az elnökség törlést kimondó indokolt írásbeli határozatával szemben a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezni.
A Közgyűlés törlést kimondó indokolt írásbeli határozatot helybenhagyó határozatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel lehet megtámadni a (Komárom - Esztergom Megyei) bíróságnál.
-     a Közgyűlés által való kizárással, ha a tag az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha az Egyesület céljával, szellemiségével, az alapszabállyal, illetve az Egyesület érdekeivel össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, amellyel veszélyezteti az Egyesület jó hírét, vagy akit bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyek gyakorlásától eltiltott.
Az érintett tag a kizárás kérdésében nem szavazhat. A tagkizárás a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közgyűlés tagkizárásról szóló indokolt írásbeli határozatát az érintett - a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül - a (Komárom-Esztergom Megyei) bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A kizárásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, ha a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.
-        a természetes személy tag halálával.

A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

V.5.    Különleges tagsági viszonyok:

V.5.1. Az egyesület pártoló tagja lehet az a 18. életévét betöltött természetes személy, jogi személy vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei aki/amely az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja. A pártoló tagság az elnökség egyszerű szótöbbséggel meghozott határozata alapján annak pártoló tag általi írásbeli elfogadásával jön létre. A pártoló tagokról az Elnökség külön nyilvántartást vezet. Ha a pártoló tag magánszemély, jogait csak személyesen gyakorolhatja, kötelezettségeit csak személyesen teljesítheti. Ha a pártoló tag jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, jogait csak igazolt képviselője útján gyakorolhatja, és kötelességeit is így teljesítheti. A pártoló tagság megszűnik a természetes személy pártoló tag halálával, illetve a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével, valamint a pártoló tagi cím Elnökség általi megvonásával. A pártoló tagi címet az elnökség egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal jogosult megvonni abban az esetben, ha a pártoló tag a vállalt támogatást nem nyújtja határidőben.


V.5.2. Az elnökség az egyesület tiszteletbeli tagjaivá választhatja minősített egyszerű szótöbbséggel azt a 18. életévét betöltött természetes személyt, aki kimagasló tevékenységével az egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú időn keresztül eredményesen segítette elő és erkölcsi támogatásával, szakmai hozzáértésével továbbra is az egyesület rendelkezésére áll. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, kötelezettségeit csak személyesen teljesítheti. A tiszteletbeli tagokról az Egyesület Elnöksége külön nyilvántartást vezet. A tiszteletbeli tagi címet az elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

V.5.3. Csak azt követően hozható meg a tiszteletbeli- és a pártoló tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

V.5.4. A jelen alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a „tag” kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „tiszteletbeli tag”, a pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „pártoló tag” kifejezést.

VI. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:


VI.1. A rendes tag jogai:
-    részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
-    jogosult igénybe venni az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit,
-    az Egyesületet érintő minden kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet,
-    a Közgyűlés határozatainak megvitatásában részt vehet, azok elfogadását szavazatával támogathatja, vagy ellenezheti,
-    választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe.

VI.2. A rendes tag kötelezettségei:
-    köteles az Egyesület alapszabályának, szabályzatainak valamint a Közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok betartására,
-    köteles az Egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítésére,
-    köteles az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,
-    köteles az Egyesület elnökségének, illetve Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni,
-    köteles a tagdíjat rendszeresen fizetni,
-     köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek.

VI.3. A pártoló tag jogai:
-    javaslatokat és észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban,
-    tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület rendezvényein, a Közgyűlés ülésein,
-    igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait,
-    nem köteles tagdíjat fizetni.

VI.4. A pártoló tag kötelezettsége:
-    a pártoló tag vagyoni felajánlások teljesítésére köteles, vagy köteles az Egyesületet más módon támogatni.

VI.5. A tiszteletbeli tag jogai:
-    jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni,
-    javaslatokat és észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban,
-    tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület rendezvényein, a Közgyűlés ülésein,
-    igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait,
-    nem köteles tagdíjat fizetni.

VI.6. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
-    köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani, az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

VI.7. Amennyiben a jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.